Audytor SET

Program for designing cold and hot water installations with circulation, and central heating and cooling installations.

The Audytor SET program, as well as the company customized version created on its basis containing products from your assortment, will allow to reach with information about the company and its products to many potential recipients.

  7.2 Pro 7.2 Basic 7.1 Pro 7.1 Basic 365 Pro 365 Basic
Mechanism for determining the effective heating surface of floor heaters
Dividing and joining heating zones, rooms and polygons
Selection of coil drawing direction
Choice of pipe laying method in concave corners
Auxiliary lines for manual drawing of the coil
Insert a heating zone around the cursor
Showing unconnected heating zones
Extending the range of mixing group schemes
Drawing in drawing
Inserting a fragment of a DWG drawing
Coloring the walls
Selection in color
Selective selection
Narrow the range of selected objects in the tables
Precise moving of objects
Improved critical flow display
Drawing adjacent floors
Temporarily turn off of the label display
Adjusting wall thickness
Export extension to Excel
Display of system cables with actual diameters.
Intelligent duplication of system components - "down".
A system of editable keyboard shortcuts
The function of organizing labels on several floors at the same time
Import and export of drawings in DWG 2018 format
Import of building bases from Autodesk® Revit®
Export of the installation project to Autodesk® Revit®
The ability to check the correctness of the floors layout
Creating a list of fittings
Adjustment of existing installations
Designing new installations
Designing a traditional two-pipe installation
Bonding and scaling drawings
Graafiline redaktor
Vaikeandmete rakendamise süsteem
Backup system of data files
Põranaküttesüsteemide projekteerimine
Andmete kontroll ja arvutustulemused
Three-dimensional visualization of the installation
Automatic axonometry of the installation
The function of organizing zones of risers on the diagrams
Selecting radiators (catalog 55 thousand)
Selecting fittings
Provides total pressure losses in the system
Reduces excess of pressure in the circuits through the selection of presets on the valves or flanges selection of the throttle bores.
Adjusts presets of the pressure and flow rate governors
Selects group of pumps
Selects pumps
Allows the use of dual manifolds

Andmete sisestamine

Rakendusse saab andmeid sisestada plaanidel graafilise liidese kaudu või diagrammidel. Joonestatud elemente puudutav teave esitatakse plaanivaadetega seotud tabelites või diagrammidel. Tänu tabelipõhisele süsteemile on võimalik kiiresti muuta nii üksikute torude, radiaatorite ja liitmikega seotud andmeid, kui ka terveid komponentide gruppe. Iga süsteemi kuuluv komponent on varustatud valideerimis- ja tugisüsteemiga, mis kogub teavet sisestatavate koguste ja vastavate kataloogiandmete kohta.

Andmesisestuse lihtsustamiseks on tarkvaral:

 • võimalus redigeerida samaaegselt mitut süsteemi komponenti;

 • võimalus kasutada valmis plokke;

 • nutikad funktsioonid, mis kopeerivad joonise detaile horisontaalselt ja vertikaalselt ning nummerdavad elemente vastavalt ümber;

 • võimalus määratleda piiramatu arv kohandatud plokke, mis võivad koosneda mis tahes joonise osast;

 • kiire ligipääs täiendavale teabele sisestavate koguste kohta;

 • ekraaninupud, mis võimaldavad kiiret ligipääsu sagedamini kasutatavatele komponentidele;

 • funktsioonid, mis seovad dünaamiliselt jooniseid tabelitesse kantud andmetega;

 • funktsioonid, mis ühendavad automaatselt torudega liitmikke, radiaatoreid ja teisi süsteemi komponente;

 • automaatne püstikute loomine plaanivaadete alusel;

 • võimalus muuta andmeid tabelivormis, et määratleda mitme valitud komponendi andmeid samaaegselt;

 • joonise ja tabeli vahelised seosed tõstetakse joonisel esile komponendi valimisel tabelist.

Andmete diagnostikasüsteem

Iga süsteemi kuuluv komponent on varustatud valideerimis- ja tugisüsteemiga, mis kogub teavet sisestatavate koguste ja vastavate kataloogiandmete kohta ning kontrollib jooksvalt andmete õigsust.

Ehitise alusjoonised

See rakendus võimaldab luua süsteemi projekti täismahus graafilise dokumentatsiooni tänu võimalusele kuvada arvutustulemusi korruseplaanidel. Sageli tuleb projekteerimise käigus sisestada projekti kujutis. Kujutisi on võimalik sisestada avades faile, skaneerides või kleepides mujalt. Sisestamise järel vajavad kujutised sageli joondamist, kalibreerimist, vähendamist või täiendavat korrigeerimist.

Tehnilisi jooniseid (nt alusjooniseid) luuakse tänapäeval valdavalt arvutite abil. Need on seejärel saadaval elektroonilises vormingus failidena. Tehnilistele joonistele on sobivaimad vektorvormingud (nt DWG, DXF, WMF, EMF). Pildifaile on võimalik luua ka skaneeringutena. Sel juhul luuakse need pea alati rastervormingus (BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ICO, PNG).

Üldjuhul tuleb pildi laadimisel sisestada andmeid dialoogiaknasse Picture (kujutis). Kui kujutis on rakendusse sisestatud, siis vajab see reeglina joondamist ja vähendamist. Hea elektroonilise tulemuse saavutamiseks võib kujutis vajada ka kalibreerimist. Rakenduses on võimalik valida skaneeringu resolutsioon ja kvaliteet ning salvestada skaneeritud dokumendid valitud graafilises vormingus. Rakendus ühildub TWAIN-standardil põhinevate printeritega.

Graafiline redaktor

Süsteemi projekteerimiseks on vaja tähistatud ruumidega joonist. Projekteerija saab joonistada ruume käsitsi või laadida neid koos plaanivaadetega küttekoormuse rakendusest (OZC 6.5). Kui hoone kolmemõõtmeline mudel loodi rakenduses OZC 6.5, siis saab plaanivaateid koos küttearvutustega importida rakendusse CH. Tabelivormis sisestatud hooned laetakse ruumide ja vastavate arvutustulemuste loendina.

 

Kõige mugavam viis rakenduste OZC 6.5 ja CH 4.0 kombineeritud kasutamiseks: 

 1. hooneplaanide importimine DWG, DXF, WMF jt vormingutes failidena rakendusse OZC 6.5;

 2. hoone 3D-mudeli loomine rakenduses OZC 6.5 ning soojusarvutuste teostamine;

 3. tulemuste laadimine rakendusest OZC 6.5 rakendusse CH 4.0 (küttekoormus ja põrandaplaanid);

 4. süsteemi projekteerimine rakenduses OZC 6.5 ja arvutuste läbiviimine.

Süsteemi on võimalik projekteerida kas diagrammivaates, plaanivaates või mõlemat kasutades. 
Süsteemi koostamisel plaanivaadetes, loob rakendus automaatselt lihtsa diagrammi, mis "ühendab" plaanivaated.

Vaikeandmete rakendamise süsteem

Märkimisväärne osa hoone alustamise käigus sisestatavatest andmetest kehtib ka ülejäänud hoonele (nn vaikeandmed). Neid andmeid kasutab vaikeandmete rakendmise süsteem.


Kasutaja saab igale seadmeklassile määrata muuhulgas ka vaikimisi kataloogisümboli. See sümbol rakendatakse automaatselt kõigile projektis kasutatavale seadmele. Kataloogi vaikesümbolit on võimalik alati muuta, ka pärast seadmete lisamist joonisele. Sümboli muutmine üldandmetes muudab kõigi seda tüüpi seadmete sümboleid, kui üksikule komponendile ei ole eraldi määratud kindlat sümbolit. Ka mitmeid muid parameetreid on võimalik rakendada üldtasandil.


Andmeid muudetakse tabelis, mis võimaldab samaaegselt määratleda mitme elemendi parameetreid. Joonise ja tabeli vahelised seosed tõstetakse joonisel esile komponendi valimisel tabelist.


Vaikeandmete rakendamise süsteem võimaldab teil:

 • säästa märkimisväärselt aega andmete sisestamise etapis (kaotab vajaduse sisestada andmeid korduvalt);

 • kiirelt muuta korduvaid andmeid, kui projekt muutub või peate looma projektist mitmeid variante.

Projekteerimise tugifunktsioonid

 • Hiirekursor muutub väikseks pildiks kõige sobivamast või viimatikasutatud funktsioonist.

 • Kuvatakse lisaliinid, mis võimaldavad automaatset ühendamist kindlate liitepunktidega (nt radiaatorite liitekohad).

 • Torusid on võimalik joonestada paaridena (varustus-/tagastusahel), millel on määratud vahed ja mis, vajadusel, ühendatakse automaatselt seadmetega (nt radiaatorite liitpunktidega).

 • Torustike joonestamine polügoonse ahelana vähendab vajalike hiireklikkide arvu.

 • Radiaatorite automaatne sisestamine akende alla.

 • Radiaatorite automaatne ühendamine torudega.

 • Võimalus kopeerida mis tahes joonise osa ühe korruse piires või järgmisel korrusel.

 • Võimalus luua elementidest peegelkujutisi.

 • Võimalus kasutada valmis plokke. Tarkvaraga kaasneb ka joonise standardosade (plokkide) andmebaas, mis sisaldab tüüposasid nagu püstakud, korteri- või kollektorsüsteemid, ning võimaldab kiiresti luua süsteemi jooniseid.

 • Võimalus määratleda piiramatu arv kohandatud plokke, mis võivad koosneda mis tahes joonise osast. Eelmääratletud plokke on edaspidi võimalik kasutada ka teistes projektides.

Põranaküttesüsteemide projekteerimine

Sel rakendusel on integreeritud põrandaküttesüsteemide projekteerimise moodul. See on keskküttesüsteemide projekteerimise graafilise süsteemi keskne osa. Põrandaaluse küttesüsteemi projekteerimise esimene samm on määratleda põranda ehitus (joonis 3). Rakenduse andmebaasis on kõige populaarsemad põrandaküttesüsteemid, sh torud, süsteemiplaadid, soojus- ja niiskustõkked, kinnituselemendid jm. Projekteerija võib luua terve struktuuride komplekti, mis on saadaval ka järgmistes projektides. Rakendus teostab arvutusi vastavalt standardile EN 1264. Põrandaküttesüsteem projekteeritakse valitud süsteem, märg- või kuivlahenduse ning põranda struktuuri alusel. Valitud soojustusmaterjali tootjapoolsed andmed on vaikeseadistuses, kuid neid saab soovi korral kohandada.

Põrandaküttelahenduse kütteväljundi esialgsed arvutused saab teostada vahetult pärast põranda struktuuri sisestamist (joonis 4). See võimaldab ligikaudselt hinnata radiaatori soojusväljundit, põranda pinnatemperatuuri ja teisi parameetreid. Arvutustulemused võivad osutuda kasulikuks radiaatorite valimisel kindlatesse tubadesse.


Põrandaküttesüsteemi lisamiseks joonisele piisab, kui sisestada andmed selle tüübi kohta, selle osakaal ruumi küttemahust ning radiaatorile ettenähtud põrandaala (joonis 5). Rakendus valib arvutamise käigus kütteahela torude sobiva paigutuse, arvutab tegeliku pindala ning ahela pikkuse.

Andmete kontroll ja arvutustulemused

Programm kontrollib andmete sisestamisel pidevalt nende õigsust. See vähendab märkimisväärselt võimalike vigade hulka. Arvutusprotsessi käigus toimub täielik andmete valideerimine. Seejärel luuakse vigade, hoiatuste ja nõuannete nimekiri. Selles nimekirjas on välja toodud teave tähtsusastme ja probleemi asukoha kohta.

Arvutuste teostamise järel analüüsib programm saadud tulemusi. Luuakse teadete analoognimekiri. Põhjalik süsteemi diagnostika võimaldab projekteerijal hinnata koostatud projekti kvaliteeti. Rakendus on varustatud veakoha kiirotsinguga (leiab automaatselt tabeli, rea ja veeru, milles on valed andmed, või viitab vigasele komponendile joonisel).

Andmete kontroll ja arvutustulemused

Andmete sisestamisel kontrollib programm automaatselt nende õigsust. Rakendus salvestab veateate ja tuvastatud vigadega seotud teabe veafailis. Vigade loendi aken on varustatud vigade lokaliseerimise funktsiooniga. Rakendus tõstab esile joonise osad ja tabelis leiduvad andmed, et tähistada elemente, mille puhul tekkis viga.

Veadiagnostika võimaldab projekteerijal hinnata projekti kvaliteeti. Rakendusel on kiire otsingumehhanism, mis viitab vea asukohale (leiab vigaste andmetega tabelid, read ja veerud ning tuvastab sobimatud komponendid paigaldise joonisel).

Arvutustulemused

Arvutustulemusi on võimalik esitada nii graafilisel kui tabelikujul (joonis 7). Üksikuid süsteemi komponentide silte on võimalik vabalt muuta (valida kuvatavad väärtused ja siltide kujundus).

Kõigi tabelite vormingut on võimalik kohandada (valides kuvatavad read ja veerud, muutes kirjastiili) ja sorteerida vastavalt vabaltvalitud filtrile. 
Tabelid sisaldavad üld- ja üksikasjalikke tulemusi spetsiifiliste seadmete ja ahelate kohta ning materjalide ja liitmike nimekirju. 
Arvutustulemustega joonistel on valitud seadmega seotud andmetega sildid. Siltide vorming on täielikult kohandatav. Sildile saab kanda kõiki valitud elemendile kehtivaid tulemusi. Silte saab salvestada mitmes vormingus ja igal ajal uuesti muutmiseks avada.

Arvutustulemusi on võimalik välja trükkida plotteri või printeriga. Kasutaja saab valida joonise suuruse ja kasutada trükkimise eelvaadet, et otsustada, kuidas joonised trükitakse.

Kui joonis ei mahu ühele paberilehele, siis trükib rakendus selle osadena, mille saab omavahel kokku kleepida. Tänu sellele funktsioonile on võimalik ka kõige tavalisema A4 printeriga trükkida suuri jooniseid. Rakendus saab salvestada jooniseid ka DXF- ja DWG-vormingus failidena. Salvestatud jooniseid on võimalik avada ka muus tarkvaras, nt AutoCAD-is.

Arvutustulemuste tabeleid on võimalik välja trükkida ja avada teistes Windows-keskkonnas töötavates rakendustes (nt Excelis, Wordis jt).

 

 

 

Autoriõigused © 2018 SANKOM Sp. z o.o.