Audytor H2O

Rakendus Audytor H2O on mõeldud elamute ja avalike hoonete jahevee-, kuumavee- ja ringlussüsteemide projekteerimiseks graafilises keskkonnas. See võimaldab ka tsirkulatsioonisüsteemide termostaatiliste klappide valikut.

 

 

See rakendus võimaldab teostada süsteemi täismahus hüdraulilisi arvutusi, mille käigus see:

 

 • hindab torusid läbivat veehulka;
 • valib torude läbimõõdud;
 • hindab üksikute süsteemi komponentide hüdraulilist takistust koos vajaliku rõhutasemega;
 • valib rõhuregulaatorid;
 • teostab elamute ringluspõhiste kuumaveesüsteemide veevoolu kontrolli, valides sobivad reguleerimisseadmed (seadistusklapid, läbilaskeavad, termostaatilised klapid);
 • arvutab elamute ringluspõhiste kuumaveesüsteemide vajaliku veekoguse vastavalt kütteviisile;
 • valib elamute kuumaveesüsteemide kolmesuunalised seguklapid;
 • valib torude isolatsioonimaterjali.
  7.2 Pro 7.2 Basic 7.1 Pro 7.1 Basic 7.0 Pro 7.0 Basic 365 Pro 365 Basic 1.5
Import of building bases in PDF format
New graphic design of the Audytor SET program
Dividing and joining heating zones, rooms and polygons
Extending the range of mixing group schemes
Drawing in drawing
Inserting a fragment of a DWG drawing
Coloring the walls
Selection in color
Selective selection
Narrow the range of selected objects in the tables
Precise moving of objects
Improved critical flow display
Drawing adjacent floors
Temporarily turn off of the label display
Adjusting wall thickness
Export extension to Excel
Display of system pipes with actual diameters
Intelligent duplication of system components - "down".
A system of editable keyboard shortcuts
The function of organizing labels on several floors at the same time
Import and export of drawings in DWG 2018 format
Import of building bases from Autodesk® Revit®
Export of the installation project to Autodesk® Revit®
The ability to check the correctness of the floors layout
Creating a list of fittings
Desiging on plan views
Desiging on diagrams
Loading of building bases with the results of heat load from the Audytor HL program
Loading the list of rooms with the results of the heat load from the Audytor HL software
The ability to draw building bases (walls, windows and doors)
Automatic creation of diagrams of risers based on plan views
Determining the design water flows in the pipes
Selection of pipe diameters
Determining the hydraulic resistance of individual elements of the installation
Determining the required available pressure
Regulation of water flows in the DHW circulation network by selecting appropriate control elements (valves with pre-settings, orifices, thermostatic valves)
Calculation of the required water flow in the DHW circulation network by the thermal method consisting in determining the cooling of hot water in individual areas
Selection of thermal insulation for pipes
Selection of temperature settings of thermostatic valves, taking into account the water cooling in the circulation pipes
Auxiliary lines indicating characteristic points
Drawing lines in pairs (CW - HW)
Drawing lines with a continuous broken line
Automatic connection of receivers to distribution pipes
Bonding and scaling drawings
Graafiline redaktor
Duplicating fragments of drawings within a storey and to the next storeys
Vaikeandmete rakendamise süsteem
Creating mirror images of parts of drawings
Working in a shared environment Audytor SET
Backup system of data files
Extensive directory database
"Find and Replace" function in tables
Andmete kontroll ja arvutustulemused
Three-dimensional visualization of the installation
Extended error diagnostics
Automatic axonometry of the installation
The function of organizing zones of risers on the diagrams

Rakenduse eelised

 • Võimalus kasutada mitut süsteemi ühes projektis.

 • Paigaldise piiramatu suurus (tuhandeid tarvikuid ja hargnemiskohti).

 • Kiire arvutusprotsess.

 • Alushooned kõige populaarsemates vektor- ja rastervormingutes.

 

Arvutamise ajal kontrollitakse kõigi andmete õigsust. Muuhulgas kontrollitakse:

 • joonist;

 • üksikuid andmevahemikke (numbrid, ruumide sümbolid, torud, kataloogisümbolid jm);

 • torustiku terviklikkust kogu süsteemi ulatuses (ühendamata torud, valesti ühendatud torud jne);

 • lisatarvikute asukohta.

Arvutustulemuste kontroll hõlmab muuhulgas:

 • kütteaine voolukiirust;

 • veesurvet enne vastuvõtjaid;

 • reguleerimisseadmete puudumisest või ebapiisavusest tulenevat torustike piiramata survet;

 • torude isolatsiooni;

 • torusid läbiva vee jahtumist.

Luuakse nimekiri andmete ja arvutuste kontrollimisel tuvastatud vigadest, milles tuuakse välja vigade tüübid ja nende asukohad.

 

Rakendus on varustatud kiire veatuvastusmehhanismiga (vigaste andmete automaatne tuvastamine tabelis, ridades ja veergudes, koos vigase detaili tähistamisega joonisel).

Arvutustulemusi esitatakse nii graafiliselt kui tabeli kujul. Joonise andmekihte ja torusüsteemi üksikute komponentide silte on võimalik vabalt muuta (arv, värvi ja kirjastiili valik jm). Arvutustulemusi on võimalik esitada ka süsteemi plaani vaates.
 
Kõigi tabelite sisu on võimalik kohandada (valides kuvatavad read ja veerud, muutes kirjastiili) ja sorteerida vastavalt vabaltvalitud filtrile.

Arvutustulemuste tabeleid on võimalik välja trükkida ja avada teistes Windows-keskkonnas töötavates rakendustes (nt Excelis, Wordis jt).

Trükkimise eelvaade võimaldab vaadata lehekülgi enne väljatrükki.

Arvutustulemusi on plotteri või printeriga võimalik välja lasta ka skemaatiliste jooniste või paigaldusskeemidena. Kasutaja saab valida plottimisskaala. Plottimise eelvaade võimaldab jooniseid enne plottimist vaadata. Suuremad kujutised trükitakse välja osadena, mida on hiljem võimalik üheks suureks trükiseks kokku panna. See tähendab, et suuri kujutisi saab trükkida ka tavalise A4 printeriga.

Andmete sisestamine

Rakendusse saab andmeid sisestada plaanidel graafilise liidese kaudu või diagrammidel. Joonestatud elemente puudutav teave esitatakse plaanivaadetega seotud tabelites või diagrammidel. Tänu tabelipõhisele süsteemile on võimalik kiiresti muuta nii üksikute torude, radiaatorite ja liitmikega seotud andmeid, kui ka terveid komponentide gruppe. Iga süsteemi kuuluv komponent on varustatud valideerimis- ja tugisüsteemiga, mis kogub teavet sisestatavate koguste ja vastavate kataloogiandmete kohta.

Andmesisestuse lihtsustamiseks on tarkvaral:

 • võimalus redigeerida samaaegselt mitut süsteemi komponenti;

 • võimalus kasutada valmis plokke;

 • nutikad funktsioonid, mis kopeerivad joonise detaile horisontaalselt ja vertikaalselt ning nummerdavad elemente vastavalt ümber;

 • võimalus määratleda piiramatu arv kohandatud plokke, mis võivad koosneda mis tahes joonise osast;

 • kiire ligipääs täiendavale teabele sisestavate koguste kohta;

 • ekraaninupud, mis võimaldavad kiiret ligipääsu sagedamini kasutatavatele komponentidele;

 • funktsioonid, mis seovad dünaamiliselt jooniseid tabelitesse kantud andmetega;

 • funktsioonid, mis ühendavad automaatselt torudega liitmikke, radiaatoreid ja teisi süsteemi komponente;

 • automaatne püstikute loomine plaanivaadete alusel;

 • võimalus muuta andmeid tabelivormis, et määratleda mitme valitud komponendi andmeid samaaegselt;

 • joonise ja tabeli vahelised seosed tõstetakse joonisel esile komponendi valimisel tabelist.

Andmete diagnostikasüsteem

Iga süsteemi kuuluv komponent on varustatud valideerimis- ja tugisüsteemiga, mis kogub teavet sisestatavate koguste ja vastavate kataloogiandmete kohta ning kontrollib jooksvalt andmete õigsust.

Ehitise alusjoonised

See rakendus võimaldab luua süsteemi projekti täismahus graafilise dokumentatsiooni tänu võimalusele kuvada arvutustulemusi korruseplaanidel. Sageli tuleb projekteerimise käigus sisestada projekti kujutis. Kujutisi on võimalik sisestada avades faile, skaneerides või kleepides mujalt. Sisestamise järel vajavad kujutised sageli joondamist, kalibreerimist, vähendamist või täiendavat korrigeerimist.

Tehnilisi jooniseid (nt alusjooniseid) luuakse tänapäeval valdavalt arvutite abil. Need on seejärel saadaval elektroonilises vormingus failidena. Tehnilistele joonistele on sobivaimad vektorvormingud (nt DWG, DXF, WMF, EMF). Pildifaile on võimalik luua ka skaneeringutena. Sel juhul luuakse need pea alati rastervormingus (BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ICO, PNG).

Üldjuhul tuleb pildi laadimisel sisestada andmeid dialoogiaknasse Picture (kujutis). Kui kujutis on rakendusse sisestatud, siis vajab see reeglina joondamist ja vähendamist. Hea elektroonilise tulemuse saavutamiseks võib kujutis vajada ka kalibreerimist. Rakenduses on võimalik valida skaneeringu resolutsioon ja kvaliteet ning salvestada skaneeritud dokumendid valitud graafilises vormingus. Rakendus ühildub TWAIN-standardil põhinevate printeritega.

Graafiline redaktor

Süsteemi projekteerimiseks on vaja tähistatud ruumidega joonist. Projekteerija saab joonistada ruume käsitsi või laadida neid koos plaanivaadetega küttekoormuse rakendusest (OZC 6.5). Kui hoone kolmemõõtmeline mudel loodi rakenduses OZC 6.5, siis saab plaanivaateid koos küttearvutustega importida rakendusse CH. Tabelivormis sisestatud hooned laetakse ruumide ja vastavate arvutustulemuste loendina.

 

Kõige mugavam viis rakenduste OZC 6.5 ja CH 4.0 kombineeritud kasutamiseks: 

 1. hooneplaanide importimine DWG, DXF, WMF jt vormingutes failidena rakendusse OZC 6.5;

 2. hoone 3D-mudeli loomine rakenduses OZC 6.5 ning soojusarvutuste teostamine;

 3. tulemuste laadimine rakendusest OZC 6.5 rakendusse CH 4.0 (küttekoormus ja põrandaplaanid);

 4. süsteemi projekteerimine rakenduses OZC 6.5 ja arvutuste läbiviimine.

Süsteemi on võimalik projekteerida kas diagrammivaates, plaanivaates või mõlemat kasutades. 
Süsteemi koostamisel plaanivaadetes, loob rakendus automaatselt lihtsa diagrammi, mis "ühendab" plaanivaated.

Vaikeandmete rakendamise süsteem

Märkimisväärne osa hoone alustamise käigus sisestatavatest andmetest kehtib ka ülejäänud hoonele (nn vaikeandmed). Neid andmeid kasutab vaikeandmete rakendmise süsteem.


Kasutaja saab igale seadmeklassile määrata muuhulgas ka vaikimisi kataloogisümboli. See sümbol rakendatakse automaatselt kõigile projektis kasutatavale seadmele. Kataloogi vaikesümbolit on võimalik alati muuta, ka pärast seadmete lisamist joonisele. Sümboli muutmine üldandmetes muudab kõigi seda tüüpi seadmete sümboleid, kui üksikule komponendile ei ole eraldi määratud kindlat sümbolit. Ka mitmeid muid parameetreid on võimalik rakendada üldtasandil.


Andmeid muudetakse tabelis, mis võimaldab samaaegselt määratleda mitme elemendi parameetreid. Joonise ja tabeli vahelised seosed tõstetakse joonisel esile komponendi valimisel tabelist.


Vaikeandmete rakendamise süsteem võimaldab teil:

 • säästa märkimisväärselt aega andmete sisestamise etapis (kaotab vajaduse sisestada andmeid korduvalt);

 • kiirelt muuta korduvaid andmeid, kui projekt muutub või peate looma projektist mitmeid variante.

Projekteerimise tugifunktsioonid

 • Hiirekursor muutub väikseks pildiks kõige sobivamast või viimatikasutatud funktsioonist.

 • Kuvatakse lisaliinid, mis võimaldavad automaatset ühendamist kindlate liitepunktidega (nt radiaatorite liitekohad).

 • Torusid on võimalik joonestada paaridena (varustus-/tagastusahel), millel on määratud vahed ja mis, vajadusel, ühendatakse automaatselt seadmetega (nt radiaatorite liitpunktidega).

 • Torustike joonestamine polügoonse ahelana vähendab vajalike hiireklikkide arvu.

 • Radiaatorite automaatne sisestamine akende alla.

 • Radiaatorite automaatne ühendamine torudega.

 • Võimalus kopeerida mis tahes joonise osa ühe korruse piires või järgmisel korrusel.

 • Võimalus luua elementidest peegelkujutisi.

 • Võimalus kasutada valmis plokke. Tarkvaraga kaasneb ka joonise standardosade (plokkide) andmebaas, mis sisaldab tüüposasid nagu püstakud, korteri- või kollektorsüsteemid, ning võimaldab kiiresti luua süsteemi jooniseid.

 • Võimalus määratleda piiramatu arv kohandatud plokke, mis võivad koosneda mis tahes joonise osast. Eelmääratletud plokke on edaspidi võimalik kasutada ka teistes projektides.

Andmete kontroll ja arvutustulemused

Programm kontrollib andmete sisestamisel pidevalt nende õigsust. See vähendab märkimisväärselt võimalike vigade hulka. Arvutusprotsessi käigus toimub täielik andmete valideerimine. Seejärel luuakse vigade, hoiatuste ja nõuannete nimekiri. Selles nimekirjas on välja toodud teave tähtsusastme ja probleemi asukoha kohta.

Arvutuste teostamise järel analüüsib programm saadud tulemusi. Luuakse teadete analoognimekiri. Põhjalik süsteemi diagnostika võimaldab projekteerijal hinnata koostatud projekti kvaliteeti. Rakendus on varustatud veakoha kiirotsinguga (leiab automaatselt tabeli, rea ja veeru, milles on valed andmed, või viitab vigasele komponendile joonisel).

Andmete kontroll ja arvutustulemused

Andmete sisestamisel kontrollib programm automaatselt nende õigsust. Rakendus salvestab veateate ja tuvastatud vigadega seotud teabe veafailis. Vigade loendi aken on varustatud vigade lokaliseerimise funktsiooniga. Rakendus tõstab esile joonise osad ja tabelis leiduvad andmed, et tähistada elemente, mille puhul tekkis viga.

Veadiagnostika võimaldab projekteerijal hinnata projekti kvaliteeti. Rakendusel on kiire otsingumehhanism, mis viitab vea asukohale (leiab vigaste andmetega tabelid, read ja veerud ning tuvastab sobimatud komponendid paigaldise joonisel).

Arvutustulemused

Arvutustulemusi on võimalik esitada nii graafilisel kui tabelikujul (joonis 7). Üksikuid süsteemi komponentide silte on võimalik vabalt muuta (valida kuvatavad väärtused ja siltide kujundus).

Kõigi tabelite vormingut on võimalik kohandada (valides kuvatavad read ja veerud, muutes kirjastiili) ja sorteerida vastavalt vabaltvalitud filtrile. 
Tabelid sisaldavad üld- ja üksikasjalikke tulemusi spetsiifiliste seadmete ja ahelate kohta ning materjalide ja liitmike nimekirju. 
Arvutustulemustega joonistel on valitud seadmega seotud andmetega sildid. Siltide vorming on täielikult kohandatav. Sildile saab kanda kõiki valitud elemendile kehtivaid tulemusi. Silte saab salvestada mitmes vormingus ja igal ajal uuesti muutmiseks avada.

Arvutustulemusi on võimalik välja trükkida plotteri või printeriga. Kasutaja saab valida joonise suuruse ja kasutada trükkimise eelvaadet, et otsustada, kuidas joonised trükitakse.

Kui joonis ei mahu ühele paberilehele, siis trükib rakendus selle osadena, mille saab omavahel kokku kleepida. Tänu sellele funktsioonile on võimalik ka kõige tavalisema A4 printeriga trükkida suuri jooniseid. Rakendus saab salvestada jooniseid ka DXF- ja DWG-vormingus failidena. Salvestatud jooniseid on võimalik avada ka muus tarkvaras, nt AutoCAD-is.

Arvutustulemuste tabeleid on võimalik välja trükkida ja avada teistes Windows-keskkonnas töötavates rakendustes (nt Excelis, Wordis jt).

 

 

 

Autoriõigused © 2018 SANKOM Sp. z o.o.