See veebileht vajab brauserit, millel on JavaScipt lubatud.
Tõenäoliselt ei vasta teie brauser sellele tingimusele.

Audytor H2O

Audytor H2O

Rakendus Audytor H2O on mõeldud elamute ja avalike hoonete jahevee-, kuumavee- ja ringlussüsteemide projekteerimiseks graafilises keskkonnas. See võimaldab ka tsirkulatsioonisüsteemide termostaatiliste klappide valikut.

 

 

See rakendus võimaldab teostada süsteemi täismahus hüdraulilisi arvutusi, mille käigus see:

 

 • hindab torusid läbivat veehulka;

 • valib torude läbimõõdud;

 • hindab üksikute süsteemi komponentide hüdraulilist takistust koos vajaliku rõhutasemega;

 • valib rõhuregulaatorid;

 • teostab elamute ringluspõhiste kuumaveesüsteemide veevoolu kontrolli, valides sobivad reguleerimisseadmed (seadistusklapid, läbilaskeavad, termostaatilised klapid);

 • arvutab elamute ringluspõhiste kuumaveesüsteemide vajaliku veekoguse vastavalt kütteviisile;

 • valib elamute kuumaveesüsteemide kolmesuunalised seguklapid;

 • valib torude isolatsioonimaterjali.

Rakenduse eelised

 • Võimalus kasutada mitut süsteemi ühes projektis.

 • Paigaldise piiramatu suurus (tuhandeid tarvikuid ja hargnemiskohti).

 • Kiire arvutusprotsess.

 • Alushooned kõige populaarsemates vektor- ja rastervormingutes.

 

Arvutamise ajal kontrollitakse kõigi andmete õigsust. Muuhulgas kontrollitakse:

 • joonist;

 • üksikuid andmevahemikke (numbrid, ruumide sümbolid, torud, kataloogisümbolid jm);

 • torustiku terviklikkust kogu süsteemi ulatuses (ühendamata torud, valesti ühendatud torud jne);

 • lisatarvikute asukohta.

Arvutustulemuste kontroll hõlmab muuhulgas:

 • kütteaine voolukiirust;

 • veesurvet enne vastuvõtjaid;

 • reguleerimisseadmete puudumisest või ebapiisavusest tulenevat torustike piiramata survet;

 • torude isolatsiooni;

 • torusid läbiva vee jahtumist.

Luuakse nimekiri andmete ja arvutuste kontrollimisel tuvastatud vigadest, milles tuuakse välja vigade tüübid ja nende asukohad.

 

Rakendus on varustatud kiire veatuvastusmehhanismiga (vigaste andmete automaatne tuvastamine tabelis, ridades ja veergudes, koos vigase detaili tähistamisega joonisel).

Arvutustulemusi esitatakse nii graafiliselt kui tabeli kujul. Joonise andmekihte ja torusüsteemi üksikute komponentide silte on võimalik vabalt muuta (arv, värvi ja kirjastiili valik jm). Arvutustulemusi on võimalik esitada ka süsteemi plaani vaates.
 
Kõigi tabelite sisu on võimalik kohandada (valides kuvatavad read ja veerud, muutes kirjastiili) ja sorteerida vastavalt vabaltvalitud filtrile.

Arvutustulemuste tabeleid on võimalik välja trükkida ja avada teistes Windows-keskkonnas töötavates rakendustes (nt Excelis, Wordis jt).

Trükkimise eelvaade võimaldab vaadata lehekülgi enne väljatrükki.

Arvutustulemusi on plotteri või printeriga võimalik välja lasta ka skemaatiliste jooniste või paigaldusskeemidena. Kasutaja saab valida plottimisskaala. Plottimise eelvaade võimaldab jooniseid enne plottimist vaadata. Suuremad kujutised trükitakse välja osadena, mida on hiljem võimalik üheks suureks trükiseks kokku panna. See tähendab, et suuri kujutisi saab trükkida ka tavalise A4 printeriga.

Rakenduse kasutamine

Töö MS Windows-keskkonnas muudab rakenduse kasutajasõbralikuks. Ühildumine teiste MS Windowsi standardprogrammidega muudab selle rakenduse kasutamise lihtsamaks neile, kes on juba Windowsi keskkonnaga tuttavad.

See rakendus kasutab mitmeid lahendusi töö lihtsustamiseks. Kõige olulisemad neist on:

 • graafiline andmesisestus, mis annab võimaluse esitada arvutuste tulemusi vahetult paigaldise joonistel;

 • tugisüsteem – arvutuste teostamisel salvestab rakendus veateated ja teabe tuvastatud vigade kohta;

 • võimalus vaadata samaaegselt mitut tüüpi andmeid, tulemusi jm;

 • ligipääs sisestatavate koguseid puudutavale tugiteabele;

 • kiire ligipääs tootekataloogile: torud, vastuvõtjad ja liitmikud.

Andmete sisestamine 

Tänu graafilisele projekteerimisprotsessile sisestatakse enamik installatsiooni puudutavast teabest vahetult installatsiooni joonisele. Joonestatud elemente puudutav teave esitatakse joonisega seotud tabelites. See võimaldab muuta üksikuid torusid, radiaatoreid, seadmeid või kogu valitud seadmerühmi.

Rakendus kontrollib, et tekkinud poleks vigu, mis takistaks edasisi arvutusi. Kui arvutuste jätkamine ei ole võimalik, siis arvutamine katkestatakse. Tõrkeid puudutavat teavet säilitatakse failis, millel vead tekkisid.

Andmete sisestamise lihtsustamiseks võimaldab rakendus järgnevat:

 • mitme süsteemi elemendi samaaegne muutmine;

 • võimalus kasutada valmis plokke;

 • võimalus kopeerida joonise mis tahes vertikaalset või horisontaalset osa koos ruumide ja torustike automaatse ümbernummerdamisega;

 • võimalus määratleda piiramatul hulgal oma plokke, mis koosnevad joonise vabalt valitud osadest;

 • kiire ligipääs kõige populaarsematele poeelementidele rippmenüüde kaudu;

 • dünaamiliselt vastavate tabelitega lingitud väärtused joonistel;

 • abi torude, regulaatorite, lisatarvikute ja muude süsteemi osade ühendamisel.

See rakendus on varustatud tüüpiliste jooniseelementide (plokkide) kataloogiga, mis sisaldab muuhulgas püstikuid, peitsüsteeme ja kollektoreid ning võimaldab luua paigaldusskeeme väga kiirelt. Lisaks on kasutajal võimalus määratleda pea piiramatu arv oma plokke, mis koosnevad vabalt valitud joonise osadest. Selliseid plokke on edaspidi võimalik kasutada ka teistes projektides.

Tänu joonise vabalt valitud osade kopeerimise funktsioonile on võimalik kopeerida osa paigaldusjoonisest tervele korrusele (kõigile püstakutele või elamispindadele) ning seejärel automaatselt luua järgnevate korruste skeem ja andmestik.

Graafiliste elementide joonistamine

Rakenduse graafikaprotsessor võimaldab skeemidele joonistada üksikuid süsteemi komponente ja teisi graafilisi elemente (liigutades, kopeerides, kleepides, kustutades, muutes komponentide andmeid).

Rakendus kasutatavad joonestus- ja redigeerimisviisid on väga sarnased töömeetoditele, mida kasutatakse teistes MS Windows-keskkonna populaarsetes graafilistes rakendustes.

Soovi korral saate muuta eelnevalt joonistatud komponentide mõõtmeid ja asetust ekraanil. Seejärel saate muuta andmekihi ülejäänud parameetreid, nagu joonte stiil, paksus, värv, täitetoon jpm. Joonestussätted võimaldavad kohandada kujutise välimust, elementide valimise viisi, vaadata toimingute ajalugu, seadistada ühendusabimeest ning mitmeid teisi joonise koostamisel vajalikke funktsioone.

Ehitise alusjoonised

See rakendus võimaldab luua süsteemi projekti täismahus graafilise dokumentatsiooni tänu võimalusele kuvada arvutustulemusi korruseplaanidel. Sageli tuleb projekteerimise käigus sisestada projekti kujutis. Kujutisi on võimalik sisestada avades faile, skaneerides või kleepides mujalt. Sisestamise järel vajavad kujutised sageli joondamist, kalibreerimist, vähendamist või täiendavat korrigeerimist.

Tehnilisi jooniseid (nt alusjooniseid) luuakse tänapäeval valdavalt arvutite abil. Need on seejärel saadaval elektroonilises vormingus failidena. Tehnilistele joonistele on sobivaimad vektorvormingud (nt DWG, DXF, WMF, EMF). Pildifaile on võimalik luua ka skaneeringutena. Sel juhul luuakse need pea alati rastervormingus (BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF, ICO, PNG).

Üldjuhul tuleb pildi laadimisel sisestada andmeid dialoogiaknasse Picture (kujutis). Kui kujutis on rakendusse sisestatud, siis vajab see reeglina joondamist ja vähendamist. Hea elektroonilise tulemuse saavutamiseks võib kujutis vajada ka kalibreerimist. Rakenduses on võimalik valida skaneeringu resolutsioon ja kvaliteet ning salvestada skaneeritud dokumendid valitud graafilises vormingus. Rakendus ühildub TWAIN-standardil põhinevate printeritega.

Korruseplaanid

See rakendus võimaldab joonestada vaadetes korruseid. Tänu sellele funktsioonile saate rakenduse kasutamisel luua täismahus joonise kogu keskküttelahendusele. Alustuseks tuleb luua korruseplaan ning seejärel sisestada radiaatorid, torud ja teised komponendid. Rakendus kirjeldab radiaatoreid ning määratleb seejärel torude läbimõõdud ja klappide seadistused.

Kui joonised on saadaval elektroonilisel kujul (CAD, CorelDraw, MS Wordi joonised), siis saab neid vahetult rakendusse kopeerida ja ehitusjoonistena kasutada. Rakendus toetab jooniseid WMF- ja BMP-vormingus. See võimaldab tihedat koostööd arhitekti ja küttesüsteemi projekteerija vahel. See lühendab märkimisväärselt projekteerimisaega.

Andmete kontroll ja arvutustulemused

Andmete sisestamisel kontrollib programm automaatselt nende õigsust. Rakendus salvestab veateate ja tuvastatud vigadega seotud teabe veafailis. Vigade loendi aken on varustatud vigade lokaliseerimise funktsiooniga. Rakendus tõstab esile joonise osad ja tabelis leiduvad andmed, et tähistada elemente, mille puhul tekkis viga.

Veadiagnostika võimaldab projekteerijal hinnata projekti kvaliteeti. Rakendusel on kiire otsingumehhanism, mis viitab vea asukohale (leiab vigaste andmetega tabelid, read ja veerud ning tuvastab sobimatud komponendid paigaldise joonisel).

Tulemused

Arvutustulemusi on võimalik vaadata nii tabelina kui graafiliselt. Joonise andmekihte ja torusüsteemi üksikute komponentide silte on võimalik vabalt muuta (arv, värvi ja kirjastiili valik jm). Arvutustulemusi on võimalik esitada ka süsteemi plaani vaates.

Kõigi tabelite sisu on võimalik kohandada (valides kuvatavad read ja veerud, muutes kirjastiili) ja sorteerida vastavalt vabaltvalitud filtrile. Arvutustulemuste tabeleid on võimalik välja trükkida ja avada teistes Windows-keskkonnas töötavates rakendustes (nt Excelis, Wordis jt). Trükkimise eelvaade võimaldab vaadata lehekülgi enne väljatrükki.

Arvutustulemusi on plotteri või printeriga võimalik välja lasta ka skemaatiliste jooniste või paigaldusskeemidena. Kasutaja saab valida plottimisskaala. Plottimise eelvaade võimaldab jooniseid enne plottimist vaadata. Suuremad kujutised trükitakse välja osadena, mida on hiljem võimalik üheks suureks trükiseks kokku panna. See tähendab, et suuri kujutisi saab trükkida ka tavalise A4 printeriga.

Rakendus on varustatud funktsiooniga jooniste salvestamiseks DXF- või DWG-vormingus. Salvestatud jooniseid on seejärel võimalik avada rakendustes nagu Auto CAD. DXF- või DWG-vormingus joonised on jaotatud kihtideks ning süsteemi tüüpilised komponendid on salvestatud plokkidena. Arvutustulemuste tabeleid on võimalik trükkida ja avada teistes Windows-keskkonnas toimivates rakendustes (nt Excel, Word jt).

Trükkimise eelvaate funktsioon võimaldab teil näha prinditavaid lehti enne trükkima asumist. Rakendus Auditor C.O. 3.8 on mõeldud tööks rakendusega OZC Auditor 4.0 ja selle uuemate versioonidega (5.0 OZC 3D). Program C.O. versioon 3.5 või vanem ei suuda importida viimase OZC avaliku versiooni andmeid. Auditor C.O. 3.8 toimib nii 32- kui 64-bitise Windows XP, Windows Vista ja Windows 7-ga.