See veebileht vajab brauserit, millel on JavaScipt lubatud.
Tõenäoliselt ei vasta teie brauser sellele tingimusele.

Audytor C.H.

Graafilise kasutajaliidesega rakendus Audytor CH on mõeldud uute küttesüsteemide loomiseks, olemasolevate süsteemide kohandamiseks (nt soojustatud hoonetes) ning jahutussüsteemide projekteerimiseks (jääveetorustikud). Oluline funktsioon on võimalus kasutada ühes projektis mitut kütteallikat või jahutusainet, mis kasutada, näiteks, neljatorulist süsteemi.

 

The results are in Estonian language in the C.H. 3.8 version.

 

 

 

Program featuresVersion of the program
 3.63.84.0
Designs on plan views    
Designs on develeoped views
Reads the list of building bases with the results of heat load from the program Audytor OZC    
Read the list of premises with the results of heat load from the program Audytor OZC
Allows drawing the buuilding base (walls, windows, doors)    
Automatic creation of expansions of risers based on the plan views    
Visualisation of critical circuit    
The system default data inheritance    
Graphical editor
Guide lines showing characteristic points    
Draws parts of wires (supply – return)    
Draws wires with polyline    
Automatic insertion of radiators under the windows    
Automatic connection of radiators to the distribution wires    
Duplicates parts of drawing on one storey and to the next floors
Creates a mirror image of parts of a drawing
Ready-made blocks of typical parts of the installation
Allows to create your own blocks
Extensive editing function in the tables    
The „Find and Replace” function in tables
Error diagnostic
Extensive terror diagnostic    
Defines the default data for all types of devices    
Pictures catalog of selected devices in hints in the table    
Designs floor heaters
Takes into account the heat gains from connections to floor heaters as a radiator power    
Underfloor heating calculator – independent from the project
Selects the diameters and spacings in pipes in floor heaters
Selects diameters of wires in installation
Selects radiators (catalog 55 thousand)
Selects fittings
Provides total pressure losses in the system.
Reduces excess of pressure in the circuits through the selection of presets on the valves or flanges selection of the throttle bores.
Adjusts presets of the pressure and flow rate governors
Takes into account the requirements regarding the authorities of thermostatic valves
Selects exchanger residential nodes    
Thermal buffers cooperating with residential nodes    
Selects group of pumps  
Selects pumps
Selects hydraulic clutches    
Allows the use of dual manifolds  

Rakenduse omadused

 

Rakendus võimaldab teostada süsteemi täielikud hüdraulilised arvutused, muuhulgas see:

 • valib torude läbimõõdud;

 • määratleb erinevate torustike hüdraulilise vastusurve, arvestades seejuures torudes ja soojusvahetitest leiduvast jahutusveest tuleneva gravitatsioonisurvega;

 • määratleb kogu süsteemi survekao;

 • vähendab ringlussüsteemi ülemäärast survet reguleerides juhtklappe või muutes drosseldusavade läbimõõte; arvestab vajadusega tagada piisav hüdrauliline vastusurve torustikus;

 • reguleerib süsteemi projekteerija poolt valitud punktidesse (püstikule süsteemi harule jm) paigaldatud surveregulaatoreid;

 • arvestab termostaatilistele klappidele kehtivate nõuetega (süsteemile sobivad survelangused);

 • valib sõlmpunkti (versioon 3.8);

 • valib sõlmpunktiga toimivad puhverseadmed (versioon 3.8);

 • valib pumbagrupi;

 • valib pumbad;

 • võimaldab kasutada hüdraulilisi leevendeid;

 • võimaldab kasutada topeltkollektoreid.

 

Rakendus võimaldab teostada süsteemi täielikud soojusarvutused, muuhulgas see:

 • määratleb torude küttevõimsuse;

 • arvutab kütteaine jahtumiskiiruse torudes;

 • määratleb kindlaks küttekoormuseks vajaliku radiaatorite suuruse;

 • valib sobiva kütteaine voolumahu, arvestades aine jahtumisega torudes ja küttevõimsusega (sobib ka olemasolevate süsteemi reguleerimiseks, nt soojustatud hoonetes);

 • arvestab vee jahtumisega gravitatsioonilise rõhu toimel ning kütteseadmete soojusväljundiga;

 • arvutab projekteeritud põrandaküttesüsteemi parameetrid.

 Rakenduses on võimalik projekteerida järgmisi süsteeme:   

 • pumbasüsteemid;

 • torustikud: ühe, kahe, nelja toruga või segatüüpi;

 • kütte- või jahutusaine: vesi, etüleenglükool või propüleenglükool;

 • ülemised ja alumised jaotussüsteemid, horisontaalsüsteemid, kollektorsüsteemid;

 • konvektsioon-, põranda-, seinaradiaatorid;

 • automaatsed õhutusklapid (süsteemil ei saa olla võrgupõhist õhutust);

 • termostaatilised või käsijuhtimisega radiaatoriventiilid;

 • süsteemi esmane tasakaalustamine eelseadistatud ventiilide või äärikute abil;

 • diferentsiaalsurve stabiliseerimine vastavate regulaatorite abil;

 • vooluregulaatorite kasutamise võimalus.

Andmebaas sisaldab teavet torude, ventiilide ja küttekehade kohta. Ühes projektis saab samaaegselt kasutada erinevate tootjate liitmikke, torusid ja radiaatoreid. Rakendus võimaldab projekteerida väga suuri süsteeme (kuni 140 püstakut ja 12000 radiaatorit).


Tarkvaraga kaasneb ka joonise standardosade (plokkide) andmebaas, mis sisaldab tüüposasid nagu vertikaal- või kollektorsüsteemid, ning võimaldab kiiresti luua süsteemi jooniseid. Lisaks on kasutajal võimalus määratleda piiramatu arv kohandatud plokke, mis võivad koosneda mis tahes joonise osast. Selliseid plokke on edaspidi võimalik kasutada ka teistes projektides. Dubleerimisfunktsiooni abil on võimalik ühe korruse joonist kopeerida automaatselt ka järgnevatele korrustele (joonis 2).

    

Andmete sisestamine

 

Rakendusse saab andmeid sisestada plaanidel graafilise liidese kaudu või diagrammidel. Joonestatud elemente puudutav teave esitatakse plaanivaadetega seotud tabelites või diagrammidel. Tänu tabelipõhisele süsteemile on võimalik kiiresti muuta nii üksikute torude, radiaatorite ja liitmikega seotud andmeid, kui ka terveid komponentide gruppe. Iga süsteemi kuuluv komponent on varustatud valideerimis- ja tugisüsteemiga, mis kogub teavet sisestatavate koguste ja vastavate kataloogiandmete kohta.

Andmesisestuse lihtsustamiseks on tarkvaral:

 • võimalus redigeerida samaaegselt mitut süsteemi komponenti;

 • võimalus kasutada valmis plokke;

 • nutikad funktsioonid, mis kopeerivad joonise detaile horisontaalselt ja vertikaalselt ning nummerdavad elemente vastavalt ümber;

 • võimalus määratleda piiramatu arv kohandatud plokke, mis võivad koosneda mis tahes joonise osast;

 • kiire ligipääs täiendavale teabele sisestavate koguste kohta;

 • ekraaninupud, mis võimaldavad kiiret ligipääsu sagedamini kasutatavatele komponentidele;

 • funktsioonid, mis seovad dünaamiliselt jooniseid tabelitesse kantud andmetega;

 • funktsioonid, mis ühendavad automaatselt torudega liitmikke, radiaatoreid ja teisi süsteemi komponente;

 • automaatne püstikute loomine plaanivaadete alusel;

 • võimalus muuta andmeid tabelivormis, et määratleda mitme valitud komponendi andmeid samaaegselt;

 • joonise ja tabeli vahelised seosed tõstetakse joonisel esile komponendi valimisel tabelist.

 

 

Andmete diagnostikasüsteem

Iga süsteemi kuuluv komponent on varustatud valideerimis- ja tugisüsteemiga, mis kogub teavet sisestatavate koguste ja vastavate kataloogiandmete kohta ning kontrollib jooksvalt andmete õigsust.

 

Graafiline redaktor

Süsteemi projekteerimiseks on vaja tähistatud ruumidega joonist. Projekteerija saab joonistada ruume käsitsi või laadida neid koos plaanivaadetega küttekoormuse rakendusest (OZC 6.5). Kui hoone kolmemõõtmeline mudel loodi rakenduses OZC 6.5, siis saab plaanivaateid koos küttearvutustega importida rakendusse CH. Tabelivormis sisestatud hooned laetakse ruumide ja vastavate arvutustulemuste loendina.

 

Kõige mugavam viis rakenduste OZC 6.5 ja CH 4.0 kombineeritud kasutamiseks: 

 1. hooneplaanide importimine DWG, DXF, WMF jt vormingutes failidena rakendusse OZC 6.5;

 2. hoone 3D-mudeli loomine rakenduses OZC 6.5 ning soojusarvutuste teostamine;

 3. tulemuste laadimine rakendusest OZC 6.5 rakendusse CH 4.0 (küttekoormus ja põrandaplaanid);

 4. süsteemi projekteerimine rakenduses OZC 6.5 ja arvutuste läbiviimine.

Süsteemi on võimalik projekteerida kas diagrammivaates, plaanivaates või mõlemat kasutades. 
Süsteemi koostamisel plaanivaadetes, loob rakendus automaatselt lihtsa diagrammi, mis "ühendab" plaanivaated.

 

Projekteerimise tugifunktsioonid

 • Hiirekursor muutub väikseks pildiks kõige sobivamast või viimatikasutatud funktsioonist.

 • Kuvatakse lisaliinid, mis võimaldavad automaatset ühendamist kindlate liitepunktidega (nt radiaatorite liitekohad).

 • Torusid on võimalik joonestada paaridena (varustus-/tagastusahel), millel on määratud vahed ja mis, vajadusel, ühendatakse automaatselt seadmetega (nt radiaatorite liitpunktidega).

 • Torustike joonestamine polügoonse ahelana vähendab vajalike hiireklikkide arvu.

 • Radiaatorite automaatne sisestamine akende alla.

 • Radiaatorite automaatne ühendamine torudega.

 • Võimalus kopeerida mis tahes joonise osa ühe korruse piires või järgmisel korrusel.

 • Võimalus luua elementidest peegelkujutisi.

 • Võimalus kasutada valmis plokke. Tarkvaraga kaasneb ka joonise standardosade (plokkide) andmebaas, mis sisaldab tüüposasid nagu püstakud, korteri- või kollektorsüsteemid, ning võimaldab kiiresti luua süsteemi jooniseid.

 • Võimalus määratleda piiramatu arv kohandatud plokke, mis võivad koosneda mis tahes joonise osast. Eelmääratletud plokke on edaspidi võimalik kasutada ka teistes projektides.

 

Vaikeandmete rakendamise süsteem

Märkimisväärne osa hoone alustamise käigus sisestatavatest andmetest kehtib ka ülejäänud hoonele (nn vaikeandmed). Neid andmeid kasutab vaikeandmete rakendmise süsteem.


Kasutaja saab igale seadmeklassile määrata muuhulgas ka vaikimisi kataloogisümboli. See sümbol rakendatakse automaatselt kõigile projektis kasutatavale seadmele. Kataloogi vaikesümbolit on võimalik alati muuta, ka pärast seadmete lisamist joonisele. Sümboli muutmine üldandmetes muudab kõigi seda tüüpi seadmete sümboleid, kui üksikule komponendile ei ole eraldi määratud kindlat sümbolit. Ka mitmeid muid parameetreid on võimalik rakendada üldtasandil.


Andmeid muudetakse tabelis, mis võimaldab samaaegselt määratleda mitme elemendi parameetreid. Joonise ja tabeli vahelised seosed tõstetakse joonisel esile komponendi valimisel tabelist.


Vaikeandmete rakendamise süsteem võimaldab teil:

 • säästa märkimisväärselt aega andmete sisestamise etapis (kaotab vajaduse sisestada andmeid korduvalt);

 • kiirelt muuta korduvaid andmeid, kui projekt muutub või peate looma projektist mitmeid variante.

 

Põranaküttesüsteemide projekteerimine

 

Sel rakendusel on integreeritud põrandaküttesüsteemide projekteerimise moodul. See on keskküttesüsteemide projekteerimise graafilise süsteemi keskne osa. Põrandaaluse küttesüsteemi projekteerimise esimene samm on määratleda põranda ehitus (joonis 3). Rakenduse andmebaasis on kõige populaarsemad põrandaküttesüsteemid, sh torud, süsteemiplaadid, soojus- ja niiskustõkked, kinnituselemendid jm. Projekteerija võib luua terve struktuuride komplekti, mis on saadaval ka järgmistes projektides. Rakendus teostab arvutusi vastavalt standardile EN 1264. Põrandaküttesüsteem projekteeritakse valitud süsteem, märg- või kuivlahenduse ning põranda struktuuri alusel. Valitud soojustusmaterjali tootjapoolsed andmed on vaikeseadistuses, kuid neid saab soovi korral kohandada.

Põrandaküttelahenduse kütteväljundi esialgsed arvutused saab teostada vahetult pärast põranda struktuuri sisestamist (joonis 4). See võimaldab ligikaudselt hinnata radiaatori soojusväljundit, põranda pinnatemperatuuri ja teisi parameetreid. Arvutustulemused võivad osutuda kasulikuks radiaatorite valimisel kindlatesse tubadesse.


Põrandaküttesüsteemi lisamiseks joonisele piisab, kui sisestada andmed selle tüübi kohta, selle osakaal ruumi küttemahust ning radiaatorile ettenähtud põrandaala (joonis 5). Rakendus valib arvutamise käigus kütteahela torude sobiva paigutuse, arvutab tegeliku pindala ning ahela pikkuse.

 

Andmete kontroll ja arvutustulemused

Programm kontrollib andmete sisestamisel pidevalt nende õigsust. See vähendab märkimisväärselt võimalike vigade hulka. Arvutusprotsessi käigus toimub täielik andmete valideerimine. Seejärel luuakse vigade, hoiatuste ja nõuannete nimekiri. Selles nimekirjas on välja toodud teave tähtsusastme ja probleemi asukoha kohta.


Arvutuste teostamise järel analüüsib programm saadud tulemusi. Luuakse teadete analoognimekiri. Põhjalik süsteemi diagnostika võimaldab projekteerijal hinnata koostatud projekti kvaliteeti. Rakendus on varustatud veakoha kiirotsinguga (leiab automaatselt tabeli, rea ja veeru, milles on valed andmed, või viitab vigasele komponendile joonisel).

Arvutustulemused

Arvutustulemusi on võimalik esitada nii graafilisel kui tabelikujul (joonis 7). Üksikuid süsteemi komponentide silte on võimalik vabalt muuta (valida kuvatavad väärtused ja siltide kujundus).


Kõigi tabelite vormingut on võimalik kohandada (valides kuvatavad read ja veerud, muutes kirjastiili) ja sorteerida vastavalt vabaltvalitud filtrile. 
Tabelid sisaldavad üld- ja üksikasjalikke tulemusi spetsiifiliste seadmete ja ahelate kohta ning materjalide ja liitmike nimekirju. 
Arvutustulemustega joonistel on valitud seadmega seotud andmetega sildid. Siltide vorming on täielikult kohandatav. Sildile saab kanda kõiki valitud elemendile kehtivaid tulemusi. Silte saab salvestada mitmes vormingus ja igal ajal uuesti muutmiseks avada.

 


Arvutustulemusi on võimalik välja trükkida plotteri või printeriga. Kasutaja saab valida joonise suuruse ja kasutada trükkimise eelvaadet, et otsustada, kuidas joonised trükitakse.


Kui joonis ei mahu ühele paberilehele, siis trükib rakendus selle osadena, mille saab omavahel kokku kleepida. Tänu sellele funktsioonile on võimalik ka kõige tavalisema A4 printeriga trükkida suuri jooniseid. Rakendus saab salvestada jooniseid ka DXF- ja DWG-vormingus failidena. Salvestatud jooniseid on võimalik avada ka muus tarkvaras, nt AutoCAD-is.


Arvutustulemuste tabeleid on võimalik välja trükkida ja avada teistes Windows-keskkonnas töötavates rakendustes (nt Excelis, Wordis jt).

 

Tehnilised nõuded

Audytor CH 4.0 töötab 32- ja 64-bitistel operatsioonisüsteemidel Windows XP, Windows Vista ja Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1.